Aprenentatge de les Llengües estrangeres

Utilització de l’anglès com a llengua vehicular en l’aprenentatge de matèries curriculars

La llengua vehicular de la nostra escola és la catalana i així ho manifestem en la definició de la identitat del centre. Som conscients, però, que estem formant ciutadans del món i que, a més de conèixer la pròpia llengua, han de comptar amb un domini perfecte del castellà i amb un excel·lent nivell de l’anglès, llengua cada cop més necessària en la nostra societat.

Amb aquest objectiu portem a terme el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) iniciat amb l’assessorament de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat de Barcelona (UB). Aquesta metodologia consisteix en utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en l’aprenentatge de matèries curriculars.

Prioritzem la comunicació oral i la naturalització de l’idioma dins de l’aula

El projecte es concreta iniciant l’anglès al segon any de la llar d’infants (1 any), amb dues sessions setmanals, ampliant a tres sessions a EI3 i EI4 i a quatre sessions a EI5, on es prioritza la comunicació oral i la naturalització de l’idioma dins de l’aula a través de jocs, narració de contes, cançons i el treball de les rutines en la llengua estrangera.

Al llarg de tota la primària es treballen els continguts de les ciències naturals (Science) en anglès a través d’activitats manipulatives i d’experimentació. A més de les classes de ciències naturals també es treballa l’anglès instrumental on es fomenten totes les competències lingüístiques.

A l’etapa de secundària les classes d’anglès es fan en grups reduïts per tal de promoure la comunicació oral, potenciar les aptituds personals i poder atendre la diversitat de l’alumnat. El projecte AICLE té continuïtat en aquesta etapa a través d’una part de les ciències naturals en anglès així com també l’oferta de matèries optatives.

Projectes conjunts amb escoles de tot el món per promoure el plurilingüisme

L’escola considera essencial el contacte amb centres d’altres països per tal de practicar la llengua anglesa en un context real. És per això que s’han iniciat una sèrie de projectes conjunts amb escoles d’Austràlia, Alemanya i Estats Units, amb l’objectiu de promoure el treball cooperatiu entre els alumnes, i d’aquesta manera desenvolupar actituds de respecte envers altres cultures i el plurilingüisme entre el nostre alumnat.

L’escola forma part del projecte “Cambridge English for Schools” a través del qual s’ofereix la possibilitat de poder realitzar exàmens oficials (Starters, Movers i Flyers a primària i KET, PET i FIRST a ESO). Es tracta d’una titulació oficial avalada per Cambridge English, una institució reconeguda mundialment.

L’escola compta amb l’ajuda d’un auxiliar de conversa nadiu amb la qual els alumnes, des d’educació infantil fins a secundària, poden estar en contacte i interactuar. A partir dels 12 anys, els alumnes poden triar una segona llengua estrangera, el francès, com a matèria optativa.