Back

Educació Emocional a l’Escola Paidos

Ensenyem a pendre consciència de les emocions i regular-les

La intel·ligència no consisteix només en el coneixement sino també en l’habilitat per aplicar els coneixement a la pràctica (Aristòtil) i en això té un paper molt important la gestió de les emocions. A grans trets, la intel·ligència emocional és l’habilitat per prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i la capacitat per regular-les (Rafael Bisquerra).

La competència emocional és essencial per al desenvolupament personal

Una educació integral ha d’incloure les emocions, perquè  les emocions són inherents a la persona, potenciar el desenvolupament de la competència emocional és essencial per al desenvolupament personal. Estudis recents mostren que millora el benestar, la convivència i l’aprenentatge.

L’escola és un espai de convivència, on inevitablement apareixen conflictes. Els conflictes, en si, no són positius ni negatius, sinó que formen part consubstancial de la vida de totes les persones i són oportunitats de creixement personal i progrés social que cal aprendre a gestionar. Ens ofereixen la possibilitat d’aprendre a buscar solucions i crear vincles afectius que incidiran en una millora de la convivència.

L’Educació Emocional és tan o més important com les matèries curriculars

A L’Escola Paidos tenim incorporada l’educació emocional com un aspecte més a treballar amb els nostre alumnes. Les activitats programades  tenen com a objectius:

  • Aprendre a identificar les pròpies emocions.
  • Aprendre a identificar les emocions dels altres i a respectar-les.
  • Esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
  • Desenvolupar l’habilitat per regular les pròpies emocions.
  • Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives i aprendre que fer amb les negativesper prevenir els efectes nocius.
  • Pujar el llindar de tolerància a la frustració.
  • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se.
  • Augmentar l’autoestima.
  • Adoptar una actitud positiva davant la vida.