Escola Inclusiva d’Aprenentatge Cooperatiu

Les dades avalen l’èxit del nostres valors

740
ALUMNES MATRICULATS
62
PERSONAL ESCOLA
4556
SEGUIDORS XARXES SOCIALS
51
ANYS D'HISTÒRIA

“Observar, pensar, percebre, intuir i sentir són les accions que formen part del procés creatiu dels nostres alumnes”

Àngels Orive, Mestre d’Educació Infantil

Filosofia de l’Escola Paidos Cooperativa

El Paidos, Escola Inclusiva d’Aprenentatge Cooperatiu, és una institució sense intencions lucratives de caràcter cooperatiu, que es defineix com a aconfessional, plural i catalana:

  • caràcter Cooperatiu: Comparteixen la responsabilitat del funcionament de la Cooperativa els mestres i el personal no docent que en formen part. La gestió col·lectiva d’un projecte comú i la participació activa en la presa de decisions afavoreixen  el compromís amb  la qualitat pedagògica i la millora permanent  i ens configuren com una institució amb voluntat de transformació  per garantir la millor educació per als nostres alumnes.
  • És Aconfessional: Com a escola laica que som, respectem la decisió personal de les famílies pel que fa a la incidència de la dimensió religiosa en la formació integral dels seus fills.
  • És Plural: Fomentem les actituds democràtiques i el respecte al pluralisme, informant de les diferents opcions i sense pronunciar-nos per accions partidàries.
  • Es defineix Catalana: Pretenem l’arrelament dels alumnes a la societat i cultura del nostre país. El català és la llengua pròpia vehicular i d’aprenentatge.

Prioritat i objectius educatius de la nostra escola de treball cooperatiu

Dirigim la nostra tasca educativa cap a l’educació integral de tot l’alumnat. Entenem com educació integral el desenvolupament intel·lectual, físic, afectiu i de convivència, així com l’adquisició de valors i hàbits amb l’objectiu de què els nostres infants i joves esdevinguin persones creatives, emprenedores, crítiques, amb habilitats socials i emocionals, que sàpiguen cooperar, compartir i treballar en equip, competents en TIC i plurilingües.

Avancem cap a la inclusió, atenent l’atenció a la diversitat i procurant que tot l’alumnat pugui aconseguir els objectius educatius que es contemplem en el currículum general però valorant a cadascú segons les seves possibilitats i progrés personal. La nostra tasca educativa contempla la coeducació, fomentant  que les persones, diversament, puguin desenvolupar totes les seves potencialitats independentment del seu sexe. Reforcem  els vincles de confiança entre la família i l’escola perquè entenem que l’educació és una tasca de coresponsabilitat. La coordinació entre ambdues parts és del tot necessària per mantenir una coherència educativa.

Apostem per una participació activa i creativa en contraposició a tendències de passivitat i apatia, fomentant l’expressió dels criteris individuals a la vegada que s’inculca respecte per a les opinions diferents, aprenent  a valorar, amb actitud receptiva, les diferències amb els companys i practicar la reciprocitat en els drets i deures.

Orientem i donem pautes per a què els alumnes actuïn, tant en el seu treball personal com d’organització de classe, prenent decisions amb responsabilitat. Potenciem la cultura de l’esforç, el gust per les coses ben fetes, l’actitud d’investigar  i el plaer del coneixement. Proporcionem als alumnes seguretat en ells mateixos i l’autoestima necessària per a afrontar qualsevol situació d’una manera serena i adequada desenvolupant  les habilitat socials i uns correctes hàbits de treball i autonomia. Fomentem la solidaritat i l’actitud de respecte a sí mateix, amb el altres i a l’entorn.

Voleu saber més sobre la nostra Escola de Treball Cooperatiu

Aquests videos us parlaran de nosaltres

Treball cooperatiu i aprenentatge basat en projectes

Utilitzem les noves tecnologies aplicades a l’educació perquè les considerem una competència clau en el desenvolupament i les possibilitats professionals dels alumnes.

Apostem per fomentar l’ensenyament plurilingüe (català, castellà, anglès i francès) conscients de què el coneixement i l’ús de diferents llengües són imprescindibles per a interactuar en el complex context actual. Treballem perquè els nostres alumnes, quan acabin la seva estada a l’escola, tinguin un bon nivell competencial general, tanten el que fa referència al creixement personal (treball cooperatiu, pensament crític i creatiu, autonomia i responsabilitat en l’aprenentatge,…) com en l’acadèmic.

Promocionem la pràctica esportiva perquè afavoreix la transmissió de valors i l’adquisició d’hàbits saludables, contribuint, així, a la formació personal i cívica dels nostres alumnes. Atenem, de manera sistemàtica i planificada, el desenvolupament de competències emocionals  com a element essencial del creixement integral de la persona, ajudant-la a afrontar els reptes de cada dia i sent una eina fonamental  en la prevenció de conflictes.

Utilitzem l’aprenentatge cooperatiu en grup, organitzat i estructurat, com una eina d’aprenentatge que, al mateix temps, desenvolupa les habilitats socials. Introduïm l’aprenentatge basat en projectes amb un enfocament  interdisciplinari, fonamentat en la investigació que requereix saber relacionar, analitzar i crear. Fomentem la capacitat de trobar solucions diferents a cada problema i noves respostes i on  el pensament crític és clau per prendre decisions raonades i solucionar problemes.

Potenciem la millora del treball com a docent incentivant el treball en equip, la col·laboració,  la formació permanent i la innovació en la recerca de noves metodologies que millorin l’aprenentatge i els seus resultats (Flipped Classroom, gamificació, …). Concebem el centre educatiu com una organització integral d’innovació educativa, millorant la realitat actual per projectar-la cap al futur.