Treballem per Projectes a l’Escola Paidos

Una metodologia on els alumnes aprenen a ser crítics

“Treballem d’una forma experimental per tal que l’alumnat no només aprengui continguts, sino que els entengui i els posi en pràctica”

Judit Xaus, Cap de la Comissió Hort i Mestra de CI i CS

El nostre model de treball

CREATIVITAT
COOPERACIÓ
MOTIVACIÓ
VISIÓ GLOBAL
ÚS DE LES TIC

Els projectes són una metodologia que es basa en oferir canals i mitjans als alumnes perquè pensin per ells mateixos, investiguin, facin hipòtesis, avaluïn encerts i errors i aprenguin a ser crítics.

Estan basats en el món real o en respostes a reptes quotidians, amb l’objectiu de crear una educació interdisciplinària amb un aprentatge significatiu. En comptes de lliçons aïllades i de les típiques classes magistrals.  

 • Integració d’assignatures.Activitats entorn a una finalitat comuna, definida pels interessos dels estudiants.
 • Foment de: la responsabilitat individual, el treball col·laboratiu, la capacitat crítica i la presa de decisions.
 • Interacció amb el món real.
 • Combinació d’aprenentatge de continguts fonamentals (currículum) i el desenvolupament d’habilitats (competències).
 • Desenvolupament personal i social.
 • Alumnat – Escola – Família:
  • Projectes basats ens els interessos de l’alumnat.
  • Comissió de mestres i professors que vetlla pel bon funcionament dels projectes.
  • Participació activa de les famílies al llarg dels projectes.
 • Treball cooperatiu:
  • Dinàmiques de cohesió d’equip.
  • Assignació de rols per a fomentar la implicació de tots els membres del grup.
 • Beneficis per l’alumnat:
  • Creativitat.
  • Interacció amb el món real / aprenentatge significatiu.
  • Motivació.
  • Desenvolupament d’habilitats (competències).
  • Ús de les TAC (Tecnologies Aplicades al  Coneixement).
  • Desenvolupament personal i social.
  • Capacitat crítica i presa de decisions.
 • Avaluació:
  • Autoavaluació.
  • Coavaluació.
  • Seguiment periòdic de l’evolució del projecte.
  • Informes específics de projectes.